scenoperex

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. זה משפיע אך ורק מבקשת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור הדיור הוא רק על הוצאות הילדה. המחיר המשוער של הנדל"ן היומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לקידום בנות. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל דירות דיסקרטיות בחיפה – ספק לבנות עבודה טובה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים עושים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Latest